Programma

Waar staat Groen Zemst voor in de verkiezingen 2018? We werken aan een menselijker, eerlijker en gezonder Zemst en hoe we dat willen doen lees je hieronder. 

Download het volledige programma

Mobiliteit

De zwakke weggebruiker komt centraal te staan in onze mobiliteitsvisie. Ook de auto heeft zijn plaats, maar we willen het gebruik ervan terugdringen voor korte verplaatsingen binnen de dorpen. 

We zorgen voor een lokaal functioneel fietsnetwerk. Duidelijk aangegeven veilige fietsroutes tussen de dorpen, naar scholen, naar sportinfrastructuur. We zorgen voor veilige fietspaden, voeren zone 30 in in woonstraten zonder doorgaand verkeer en werken missing links weg. Zo maken we werk van een veilige fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade en voorzien we aanlooptrajecten naar de F1 fietsostrade.

Fietser en voetganger worden veel zichtbaarder in onze gemeente, we profiteren optimaal van de trage wegen die tot in onze dorpskernen lopen. En we zorgen voor optimale bereikbaarheid van de spoorwegstations voor alle vervoersmodi. Ten slotte pakken we gevaarlijke punten kordaat aan, te beginnen met de doortocht van Eppegem en de verbinding met het station.

Levendige dorpskernen

De kernen van onze verschillende dorpen moeten de kloppende harten van het sociale en economische leven zijn. Rond de verschillende kerktorens wordt er geleefd, gespeeld en gewerkt. 

Om de vaak wat oudere dorpskernen nieuw leven in te blazen, lokken we mensen naar de kernen. We verdichten waar mogelijk maar we stimuleren ook samenwoonprojecten, bijvoorbeeld assistentiewoningen onder de kerktoren.

We planten 1000 bomen en andere planten in de dorpskernen. We voorzien ook voldoende plekken met wilde bloemen en planten, noodzakelijk om het insectenbestand op peil te houden. 

En in elke dorpskern voorzien wel spelprikkels en sociale prikkels: plekken met speelelementen en buurtbabbelbanken die uitnodigen tot een babbel. 

Klimaat en duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatgerichte acties zijn een hoofdzaak en geen bijzaak in een gemeente. Want zelfs lokaal kan je het verschil maken. Belangrijk daarbij is dat we er niet enkel over praten en plannen, maar dat we ook echt dingen doen. Dit kunnen kleine dagelijkse zaken zijn (bewust met afval omgaan), maar ook grotere zaken (een windmolen bouwen i.s.m. een energiecoöperatieve). Duurzaamheid moet structureel en daadkrachtig worden verweven in het beleid.

Duurzamer handelen is niet enkel van belang voor het klimaat, het bespaart je ook geld, verbetert de mobiliteit en is positief voor onze gezondheid. Daarom nemen we de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt.

De gemeente zoekt ook partners, zoals een energiecoöperatieve om aan energiebesparing of duurzame energiewinning te doen. Bedoeling is om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente.

Verder streven we naar een realistisch afval- en plasticplan in onze gemeente en we treden met Zemst toe tot de statiegeldalliantie. Ten slotte tekent Zemst ook het bijencharter voor gemeenten.

 

 

Lokale economie en duurzame landbouw

Zemst is een woon- en leefgemeente, waar de lokale economie en duurzame landbouw een centrale rol moet kunnen blijven spelen. Authentieke producten en persoonlijke diensten spreken mensen meer en meer aan. De keten moet korter, handelszaken mogen opnieuw kleinschalig. En lokale ondernemers geven we een duwtje in de rug om hun zaak waar te maken en te innoveren. 

Daarom kennen we een label "Made in Zemst" toe aan enkele authentieke hoeve- of ambachtelijke producten en promoten dat label via bijhorend toerisme.

We stimuleren als gemeente de korteketenlandbouw. In haar eigen evenementen en recepties gebruikt de gemeente bij voorkeur met lokale producten. We geven ook alle ruimte aan biologische landbouw en geven kansen aan plukboerderijen. Verder onderzoeken we de mogelijkheid van een wekelijkse of tweewekelijkse markt waar lokale producten een prominente plaats krijgen. 

We ondersteunen innoverend ondernemen door administratieve drempels te verlagen en starterssubsidies of fiscale voordelen voorzien. We stimuleren ook workspaces om talent samen te brengen en ruimte te geven.

Iedereen telt mee

Zemst is een rijke en diverse gemeente waar veel mensen samen wonen. Toch zijn er verschillende groepen in de gemeenschap die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Er blijft niemand in de kou staan.

Diensten en activiteiten van de gemeente moeten inclusief zijn zodat personen met een handicap ongeremd en volwaardig kunnen participeren. We hanteren hiertoe een inclusietoets

Voor senioren ontbreekt het in onze gemeente aan assistentieflats op maat. We waken erover dat wachtlijsten in de zorg zoveel mogelijk worden weggewerkt en zetten in op diverse kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen. Buurtwerking en sociale netwerken moeten vereenzaming tegengaan.

We blijven investeren in de sociale woningen in onze gemeente en hebben bijzondere aandacht om ook voor grote gezinnen woningen op maat te voorzien. Via een sociaal woonverhuurkantoor corrigeren we de huurmarkt waar nodig. We waken erover dat de toegang tot en communicatie van de OCMW-diensten eenvoudig en laagdrempelig is.

Ten slotte zijn we een solidaire gemeente, met aandacht voor internationale samenwerking. Deze maken we zichtbaarder in onze gemeente en we zoeken ook naar nieuwe initiatieven.

Modern en transparant bestuur

Een gemeente bestaat door en voor de burger. Daarom maken we het bestuur van onze gemeente volledig transparant en waar het kan participatief. We vertrouwen inwoners van Zemst en willen hun betrokkenheid dan ook maximaliseren.

We zetten in op een betere, tijdige, duidelijkere en volledige informatiedoorstroming bij lokale projecten. De gemeente maakt werkt van een hedendaags bidirectioneel communicatiebeleid. De website van de gemeente wordt een hedendaags en interactief platform. 

We voeren een participatiebeambte in die werkt op basis van een participatieplan. Jaarlijks wordt de dienstverlening van de gemeente ook geëvalueerd in samenspraak met de Zemstenaren. 

We maken het financieel plaatje van de gemeente transparant. Subsidiereglementen worden eenvoudiger en duidelijker.

Ten slotte is de voorzitter van de gemeenteraad niet langer de burgemeester en worden de documenten van de gemeenteraad online geplaatst. 

Open ruimte in balans

Zemstenaren wonen dicht bij de stad maar genieten van nog heel wat open ruimte. Toch staat ook bij ons de open ruimte onder druk. Ruimtegebruik en hedendaags woonbeleid kunnen nochtans perfect samengaan. Die balans zoeken we op. 

We zetten dan ook in op compacter en energiezuiniger wonen. Alternatieve woonvormen krijgen voorrang. Bestaande grote, maar oude percelen nabij de woonkernen herkavelen we naar mogelijk naar hedendaagse woonnormen. We snijden geen woonuitbreidingsgebieden aan. 

We werken een gemeentebreed RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) uit voor de open ruimte als geheel. We ontsnipperen waar mogelijk de bestaande open ruimte door open verbindingen te creëren of te vrijwaren. En we werken een gemeentelijk bos- en natuurplan uit.

Natuurbeheer en landbouw gaan hand in hand. Scholen worden betrokken bij kleine groenprojecten. Kinderen worden mede-eigenaar van de natuur. 

Ten slotte optimaliseren we de werking van de GECORO en de informatiedoorstroming daarin.

Vrije tijd en ontspanning

Onze dagen worden snel gevuld met werk, school of huishouden. Daarom dat we ook zoveel belang hechten aan het zinvol en plezant invullen van onze vrije tijd en ontspanning met familie en vrienden. Dat hoeft niet altijd vergezocht te zijn. 

We voorzien natuurlijke en avontuurlijke speeltuinen waar het kan. We kijken waar natuurgebieden toegankelijk kunnen worden gemaakt voor rolstoel en kinderwagen. 

Cultuur is er niet enkel voor volwassenen maar kan ook op maat van de jeugd en dit uit zich in de programmatie van de Melkerij. De gemeente zoekt naar creatieve ruimtes waar inwoners hun ei kwijt kunnen.

We ondersteunen wijkwerking en wijkcomités logistiek en financieel. Leegstaande kerken proberen we zoveel mogelijk te herbestemmen waarbij we streven naar multifunctioneel gebruik. 

We zorgen dat verschillende sporten, ook minder evidente, kunnen worden beoefend in onze gemeente. Verenigingen kunnen rekenen op onze steun, bij de opstart maar ook structureel. 

Gezond en kwaliteitsvol leven

Gezondheid en levenskwaliteit zijn terecht basisverwachtingen van iedereen. Ook de gemeente heeft hierin een rol te spelen. We zorgen ervoor dat mensen niet alleen graag in Zemst leven, maar ook veilig en met een gerust gemoed. 

Voorkomen is beter dan genezen op het vlak van luchtkwaliteit, geluidsoverlast of andere gezondheidsrisico’s. We meten, onderzoeken en analyseren om tot onder meer een onderbouwd luchtkwaliteitsplan en stilteplan te komen. 

We valoriseren het buurtwerk, wijkagent, samenwerking met hulpverleners (CAW, verpleegkundigen, ...). We detecteren waar er zich problemen voordoen op het vlak van levenskwaliteit. 

Een rechtvaardig en daadkrachtig handhavingsbeleid pakt overlast en criminaliteit aan. En we zetten samen met het lokaal politiekorps in op preventie. De gemeente communiceert proactief en efficiënt bij grote evenementen.

Onderwijs, werk en jeugd

Onze gemeente kent een gestage instroom van gezinnen met kinderen. Scholen breiden uit, tweeverdieners kennen specifieke uitdagingen. De gemeente kan en moet gezinnen optimaal ondersteunen en een gepast aanbod voorzien voor jongeren en hun ouders. 

We vergeten vaak naar jongeren te luisteren. Daarom is het belangrijk dat de jeugdraad wordt geoptimaliseerd en voortaan wordt gerund door jongeren zelf.

Het aantal kinderopvangplaatsen volgt niet altijd snel genoeg de uitbreiding van onze dorpen. Voldoende plaatsen zijn absoluut nodig. We investeren ook in kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en we onderzoeken de mogelijkheid om centraal in alle Zemstse scholen warme maaltijden aan te bieden.

Voor jongeren voorzien we een plek in de bibliotheek die kan fungeren als studyspace, waar ook workshops kunnen doorgaan met wifi en voldoende stopcontacten. Er komt ook een skatepark in Zemst, en moedigen de jeugdraad aan om met andere ideeën te komen.