Het Groenste bestuursakkoord ooit in Zemst

Het Groenste bestuursakkoord ooit in Zemst

Vandaag hebben de vier partijen van de nieuwe Zemstse meerderheid hun bestuursakkoord voor de komende zes jaar ondertekend. Groen, SP.A, VLAM en N-VA stellen een ambitieus akkoord voor waaruit duidelijk blijkt dat het bestuur in Zemst werk zal maken van een aantal nieuwe prioriteiten.

 

Zo is duurzaamheid voortaan een absolute prioriteit en wordt het transversaal verweven over alle beleidsdomeinen. De gemeente neemt ook het engagement op om een actieve rol te spelen in de sensibilisering rond duurzaamheid en ecologie.

We pakken uit met een nieuwe mobiliteitsvisie die resoluut de kaart trekt van fietsers en voetgangers. Er komt een lokaal functioneel fietsnetwerk, een onderzoek naar de bouw van een fietsbrug over de E19, zwarte punten worden op korte termijn aangepakt en er komt een nultolerantie voor snelheidsduivels.

Het bestuur wil ook op een andere manier aan politiek doen. We besturen de gemeente voor àlle Zemstenaars en dezelfde regels gelden dan ook voor iedereen. We maken de besluitvorming transparanter (onder meer door de systematische publicatie van bestuursdocumenten). We gaan voor actieve inspraak voor de Zemstenaren en zetten een moderne tweerichtingscommunicatie op poten.

Er komt ook een nieuwe visie op de open ruimte (die wordt beschermd met strategische RUP’s), we snijden geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan en we blazen de dorpskernen nieuw leven in door anders te gaan bouwen, te investeren in lokale economie en te zorgen voor voldoende diverse woonvormen.

Verder werken we aan een innovatief milieubeleid met duurzaam en insectvriendelijk bos-, berm- en groenbeheer, herbebossing en het biodivers vergroenen van de openbare ruimte. Zemst wordt lid van de statiegeldalliantie. En ook internationale samenwerking blijft een prioriteit: Zemst blijft dan ook een Fair Trade- en Vredesgemeente.

Onze schepen Joeri Van den Brande kan met zijn bevoegdheden (duurzaamheid en milieu, onderwijs, landbouw, digitalisering en internationale samenwerking) werkelijk wegen op thema’s die voor Groen belangrijk zijn.

Beleidsmaatregelen worden het komende jaar concreet ingevuld in het strategisch meerjarenplan en de bijhorende begroting die tegen eind 2019 klaar moeten zijn.

Vanuit Groen zijn we vanzelfsprekend erg tevreden met dit akkoord dat duurzaamheid als een één van de rode draden bevat. We geloven ook in de stijlbreuk die dit nieuwe bestuur met zich mee kan brengen. We willen dan ook de SP.A, VLAM en N-VA danken voor de open geest die ze naar de onderhandelingstafel hebben meegebracht.

Maar vooral dank aan onze 1619 kiezers. Het vertrouwen dat ze schonken blijft de komende jaren onze toetssteen. Met dit bestuursakkoord zetten we een eerste stap om de Groene stem te vertalen naar concreet beleid.

Lees hier het bestuursakkoord voor Zemst